Foto Arturo Garra (clarinetto) e Yuri Biscaro (chitarra)